• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Підвищення кваліфікації та аттестація педагогічних працівників

Можливості для
вчителів 2020:
підвищення
кваліфікації


ПРИНЦИПИ

«Гроші ходять за вчителем»

Вчитель сам вирішує, де і як підвищувати
кваліфікацію.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Де вчителі можуть підвищувати кваліфікацію?

В Україні

За кордоном, крім держави, що визнана державою-агресором чи державою-
окупантом

Форми, за якими можна підвищувати кваліфікацію

yyінституційна
``очна
®®денна
®®вечірня

``заочна

yyдистанційна
yyмережева
yyдуальна
yyна робочому місці
yyна виробництві
yyінші форми, які обере педагог.


Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.Види підвищення кваліфікації

1. Навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у
семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
2. Стажування.


Можуть бути визнані як підвищення кваліфікації*:

yyучасть у програмах академічної мобільності
yyнаукове стажування
yyсамоосвіта
yyздобуття наукового ступеня
yyздобуття вищої освіти


*Такі види мають особливості, прописані у п. 26-30 Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Вчитель самостійно обирає форми, види, напрями та суб’єктів підвищення
кваліфікації.

ОРГАНІЗАЦІЯ

Хто визначає особливості організації?

У приватних і корпоративних закладах освіти – засновники або
уповноважені органи.

У закладах спеціалізованої освіти / зі специфічними умовами навчання /
вищої освіти зі специфічними умовами навчання – державні органи, до
сфери управління яких належать такі заклади.

Хто може підвищувати кваліфікацію педагога?

Суб’єкти підвищення кваліфікації:

yyзаклад освіти або його структурний підрозділ
yyнаукова установа
yyюридична особа
yyфізична особа, в тому числі – фізична особа-підприємець


Всі суб’єкти повинні провадити освітню діяльність у сфері підвищення
кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.

Де може проходити підвищення кваліфікації?

За місцем:

yyвласної освітньої діяльності суб’єкта
yyроботи педагога
yyза іншим місцем/місцями
yyдистанційно, якщо це передбачено договором/програмою


Педагоги можуть підвищувати кваліфікацію в різних суб’єктів.

Тривалість підвищення кваліфікації

Для педагога загальної середньої, професійної (професійно-технічної)
освіти – не менше 150 год./5 років.

Для педагога дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти –
встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом),
але не може бути менше 120 год./5 років.

Для педагога вищої і післядипломної освіти – не менше 6 кредитів ЄКТС
протягом 5 років.

Обсяг встановлюється в годинах та/або кредитах ЄКТС за накопичувальною
системою. Один кредит ЄКТС – 30 годин.

Обсяг програми визначається відповідно до її фактичної тривалості в годинах
без урахування самостійної (позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з
урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи.

Документ про підвищення кваліфікації

Видається вчителю за результатами підвищення кваліфікації.

Розробка

Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку
визначає суб’єкт.Документі має містити:

yyповне найменування суб’єкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної
особи (для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення
кваліфікації
yyтему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або
кредитах ЄКТС
yyПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію
yyопис досягнутих результатів навчання
yyдату видачі та обліковий запис документа
yyнайменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка
підписала документ від імені суб’єкта, її підпис


Якщо виданий суб’єктами-нерезидентами України:

yyможе містити іншу інформацію
yyпотребує визнання педагогічною (вченою) радою закладу освіти


Оприлюднення

Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення
кваліфікації суб’єкт оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.

Перелік має містити таку інформацію:

yyпрізвище та ініціали вчителя, який пройшов підвищення кваліфікації;
yyформу, вид, тему (напрям, найменування) та його обсяг (тривалість) в
годинах або кредитах ЄКТС;
yyдату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.


Визнання результатів

Якщо суб’єкт має ліцензію на підвищення кваліфікації або навчає за
акредитованою освітньою програмою – результати не потребують
окремого визнання чи підтвердження. Результатом підвищення
кваліфікації може бути присвоєння повних або часткових професійних/
освітніх кваліфікацій.

Результати навчання у інших суб’єктів мають бути визнані рішенням
педагогічної (вченої) ради закладу освіти вчителя, який підвищував
кваліфікацію. Порядок визнання результатів встановлює сама педагогічна
(вчена) рада.Фінансування

Джерела фінансування підвищення кваліфікації педагогів:

yyкошти державного, місцевих бюджетів
yyкошти фізичних та/або юридичних осіб
yyінші власні надходження закладу освіти та/або його засновника
yyінші джерела, не заборонені законодавством


Обов’язково:

yyукласти договір із зазначенням джерела фінансування, якщо
підвищення кваліфікації – за рахунок коштів державного або місцевого
бюджету, інших коштів, затверджених у кошторисі закладу
yyфакт підтвердити актом про надання послуги з підвищення кваліфікації;
акт є підставою для оплати послуг суб’єкта згідно з укладеною угодою
щодо підвищення кваліфікації


ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Принципи

Свобода і відповідальність суб’єкта

Розробляє і затверджує програму суб’єкт підвищення кваліфікації. Її може
бути розроблено на основі типових програм, що затверджуються МОН.

Відкритість

Суб’єкт забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну власну
програму, оприлюднюючи її на своєму веб-сайті.

Інформація

Програма повинна містити інформацію про:

yyїї розробника/розробників
yyнайменування
yyмету


yyнапрям
yyзміст
yyобсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах
ЄКТС
yyформу/форми підвищення кваліфікації
yyперелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться
(загальні, фахові тощо)


Може містити інформацію про:

yyрозподіл годин за видами діяльності: консультація; аудиторна,
практична, самостійна і контрольна робота тощо
yyособу/осіб, які виконують програму: освіта, категорія, науковий
ступінь, педагогічне/вчене звання, досвід роботи тощо
yyстроки виконання програми
yyмісце виконання програми
yyочікувані результати навчання
yyвартість або про безоплатний характер
yyграфік освітнього процесу
yyмінімальну та максимальну кількість осіб в групі
yyакадемічні, професійні можливості за результатами опанування
програми
yyможливість надання подальшої підтримки чи супроводу
yyдодаткові послуги: трансфер, проживання і харчування, послуг для
осіб з інвалідністю тощо
yyдокумент, що видається за результатами підвищення кваліфікації
тощо


Стажування

Здійснюється за індивідуальною програмою, яка розробляється і
затверджується суб’єктом.

Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про:

yyобсяг, очікувані результати навчання


Може містити іншу інформацію, що стосується проходження стажування
вчителем.Для проходження стажування суб’єкт підвищення кваліфікації та заклад
освіти, працівник якого має пройти стажування, укладають договір.
Індивідуальна програма – невід’ємний додаток до договору.

Стажування може здійснюватися в:

yyзакладах освіти
yyустановах
yyорганізаціях
yyна підприємствах


Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів
освіти, крім закладів вищої і післядипломної освіти:

yyв закладі освіти за місцем роботи працівника
yyв іншому закладі освіти


Керівником такого стажування має бути педагогічний або науково-
педагогічний працівник, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за
основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи
педагогічне звання, крім звання “старший вчитель”, та/або успішно пройшов
сертифікацію в установленому законодавством порядку.

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів
вищої і післядипломної освіти:

yyy закладі освіти за місцем роботи працівника
yyy іншому закладі освіти
yyy науковій установі


Керівником такого стажування призначається науково-педагогічний чи
науковий працівник, який працює у суб’єкта за основним місцем роботи, має
науковий ступінь та/або вчене звання і не менше 10 років досвіду роботи
на посадах науково-педагогічних чи наукових працівників.

Стажування у інших суб’єктів має відбуватись під керівництвом працівника,
який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію (далі - керівник
стажування).

Оплата праці керівника стажування у інших суб’єктів визначається суб’єктами
самостійно або на підставі укладених договорів про стажування педагогів.

Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,2 кредиту ЄКТС.ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ ПЕДАГОГІВ

Педагоги загальної середньої, дошкільної,
позашкільної, професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої освіти

Проходять підвищення кваліфікації
Педагоги закладів дошкільної, позашкільної,
професійної (професійно-технічної) освіти

Педагоги закладів загальної середньої та фахової
передвищої освіти

Основні напрями підвищення кваліфікації:

yyрозвиток професійних компетентностей: знання навчального
предмета, фахових методик, технологій
yyформування у здобувачів освіти спільних вмінь для ключових
компетентностей:
®®читання з розумінням
®®уміння висловлювати власну думку усно і письмово
®®критичне та системне мислення
®®здатність логічно обґрунтовувати позицію
®®творчість
®®ініціативність
®®вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,
приймати рішення, розв’язувати проблеми
®®здатність співпрацювати з іншими людьми

yyпсихолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти, основи
андрагогіки
yyстворення безпечного та інклюзивного освітнього середовища,
особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової
підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми
потребами
yyвикористання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій
в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну
та кібернетичну безпеку


не рідше одного
разу на 5 років

щорокуyyмовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична
компетентність
yyформування професійних компетентностей галузевого спрямування,
опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення
із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і
тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та
установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними
професіями (для працівників закладів професійної (професійно-
технічної) освіти)
yyрозвиток управлінської компетентності (для керівників закладів
освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)


Педагоги вищої та післядипломної освіти

Підвищують кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.

Можуть підвищувати кваліфікацію в закладі освіти, в якому вони працюють.Основний документ - Порядок підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Був затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 800.

Внесено зміни постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2019 р. № 1133.

Детальніше про підвищення кваліфікації та інші можливості для вчителів на
сайті МОН:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/mozhlivosti-dlya-vchiteliv

Кiлькiсть переглядiв: 75

Коментарi